ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ – ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਦ-ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (ABS) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ 91 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਐਂਡਰਿਊ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

“ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ – ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਲਾਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

“ਲੋਕ www.census.abs.gov.au ਉੱਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 1800 512 441 ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।

“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ-ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ABS ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

“ਹਰ ਜਵਾਬ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

ਦੂਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ABS ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ – ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਾਤ, ਮੰਗਲਵਾਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜਨਗਣਨਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ‘ਪਤਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ’ ਇਕ ਸੌਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸੀ।”

“ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ www.census.abs.gov.au/punjabi ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ 1800 512 441 ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ (TIS National) ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1905 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(Media Release)